Smluvní podmínky

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Na cestě ke zdraví.

Identifikační údaje provozovatele:

Název společnosti Petr Horna
Sídlo společnosti Puškinova 8, 796 01  Prostějov
49431625
Odpovědná osoba Petr Horna
Telefon 777 650 430
Mail spolecne@nacestekezdravi.cz

Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky kupujícím včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Právní vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (zák. č. 40/1964 Sb., v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb., v platném znění).

Objednané zboží doručuji jen v rámci České republiky.

KUPNÍ SMLOUVA

Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na webové stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky dodavatelem.

Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami (cena objednávaného zboží, cena za přepravné či poštovné atd.), včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

PRÁVO SPOTŘEBITELE ODSTOUPIT OD SMLOUVY

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

Nárok na odstoupení od smlouvy máte i v případě, že objednávku uděláte po internetu s osobním odběrem. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Bližší informace k odstoupení od smlouvy spotřebitelem:

KDE A JAK ZBOŽÍ VRÁTIT

Své právo na vrácení zboží můžete uplatnit písemně a zasláním zboží na adresu provozovatele. Vracené zboží dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Prosím, uveďte zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu.
Peníze za zboží Vám pošlu na bankovní účet v podstatě okamžitě, nejpozději však do 30 dnů od doručení zboží (většinou je posílám tentýž den). Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího. Neposílejte zpět zboží na dobírku, doporučuji také před odesláním zpět zboží pojistit. Vždy přiložte písemné Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy.

Jaké dokumenty předložit:
K vracenému zboží přiložte dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupil u mě. Tímto dokumentem je faktura, kterou jste obdržel při doručení zboží.

JE DOBRÉ VĚDĚT:

Obal není nutný:
Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má prodejce právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží. Doporučuji vždy zasílat zboží v původních obalech.

Jak zásilku připravit:
Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste ji převzal při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy, prosím, použijte balicího papíru nebo kartonu tak, aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, doporučuji zboží pojistit. Peníze Vám budou vráceny na bankovní účet (nezapomeňte ho uvést) a to obvykle do 5 pracovních dnů od obdržení kompletní zásilky. V případě vrácení zboží bude částka ponížena o přepravní náklady.

Dodržení 14-denní lhůty:
Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy mi je doručeno odstoupení od smlouvy. Doručením se rozumí informace, že chcete od smlouvy odstoupit, případně samotné doručení odstoupení i se zbožím. Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno ve lhůtě, nestačí tedy jeho zaslání v poslední den lhůty. V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení je potřeba, abyste mi předal zakoupené zboží. V tomto případě nevzniká kupujícímu právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu.

DODÁNÍ ZBOŽÍ – ZPŮSOBY DORUČENÍ A PLATBY, CENA ZA DODÁNÍ

Zásilka zboží bude obsahovat objednané zboží a fakturu za zboží. Faktura zároveň slouží jako záruční list.

A) ZPŮSOBY DORUČENÍ

Zákazník si může při objednávání zboží vybrat způsob jeho doručení – osobní odběr nebo doručení přepravní službou PPL.

OSOBNÍ ODBĚR

Před vyzvednutím zboží počkejte na mé potvrzení. Pošlu Vám ho e-mailem nebo Vám zavolám, jakmile bude zboží připraveno po obdržení platby na účet. Zboží bude připraveno k vyzvednutí v závislosti na dni, kdy je objednávka vytvořena – maximálně však 5 pracovních dnů ode dne potvrzení, nebude-li dohodnuto jinak.

DORUČENÍ PŘEPRAVNÍ SLUŽBOU PPL

PPL rozváží zboží do váhy 35 kg, ve všední dny od 8.00 do 18.00. Pokud se ti doručení v daný den nehodí, můžete ho podle pokynů PPL změnit. Pokud si zboží nepřevezmete, a to ani v případném náhradním termínu, zboží se vrací zpět a je uvolněno do volného prodeje. Kupní smlouva se ruší. Náklady, které tímto prodávajícímu vznikly, mohou být po kupujícím nárokovány.
Zpravidla je zboží doručeno do dvou pracovních dnů od objednávky kupujícím.

Způsob platby: Převodem nebo dobírkou při převzetí od PPL. Platbu hotově při osobním převzetí nenabízím.
POZOR! Pokud je balík viditelně poškozen, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese prodávající odpovědnost.

B) ZPŮSOB PLATBY

Zákazník si může vybrat jednotlivé způsoby platby a to vždy spolu s výběrem způsobu dopravy.

Bankovním převodem předem nebo dobírkou (při doručení přepravní službou PPL)

C) CENA DODÁNÍ

Cena za dodání se liší v závislosti na hodnotě zakoupeného zboží a způsobu platby.

Platba převodem:

Objednávka do 1900 Kč – 75 Kč
Objednávka nad 1900 Kč – ZDARMA 

Platba dobírkou:

Totéž, co při platbě převodem + doběrečné 25 Kč

JE DOBRÉ VĚDĚT

 • Při oprávněné reklamaci hradí náklady (poštovné) prodávající. Při neuznané reklamaci hradí poštovné spotřebitel.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

V případě, že zboží, které kupující obdržel od prodávajícího, je poškozené (nevztahuje se na poškození, které vzniklo při přepravě zboží, zde nese odpovědnost dopravce) či nefunkční, postupuje kupující dle reklamačního řádu.
Reklamační řád se vztahuje na zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Jako záruční list slouží kupujícímu faktura, která je vždy doručována s objednaným zbožím. Prodávající neručí za škody způsobené na zásilce přepravcem PPL. Pokud je zásilka kupujícímu doručena poškozena (potrhaný, zjevně deformovaný, otevřený transportní obal apod.), je kupující oprávněn zásilku nepřevzít. V opačném případě se prodávající zříká všech závazků, které pro něj  z tohoto reklamačního řádu plynou, a zákazníkovým partnerem pro reklamaci se stává dopravce PPL.

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených platnými právními předpisy. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací kupující plnění, které mu poskytl prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

Kupující při uplatnění záruky má, jde-li o:

 • vadu ODSTRANITELNOU právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • vady ODTRANITELNÉ vyskytující se ve VĚTŠÍM POČTU nebo OPAKOVANĚ a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • vadu NEODSTRANITELNOU bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jiné vady NEODSTRANITELNÉ a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Podání reklamace:

 • Kupující reklamované zboží buď osobně přinese nebo reklamované zboží zašle na adresu sídla provozovatele, která je uvedena na faktuře (tu obdrží kupující společně s doručeným zbožím). Reklamované zboží však nelze zasílat na dobírku, ta nebude přijata. Prodávající doporučuje kupujícím zasílané zboží pojistit.

Prodávající doporučuje kupujícím následující postup při podání reklamace zasláním:

 • při reklamaci zašle kupující (pokud je to možné, tak i v původním obalu) společně s fakturou, kterou kupující obdržel při převzetí zboží.
 • kupující dále písemně uvede popis zjištěných vad zboží a jejich projevy
 • kupující dle typu vady může zvolit i nárok, který z titulu odpovědnosti za vady uplatňuje
 • v případě, že uplatňuje vrácení kupní ceny, uvede kupující i číslo bankovního účtu, kam mají být finanční prostředky prodávajícím deponovány

Vyřízení reklamace:
Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu, kupující ve vlastním zájmu zabalí zboží do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena kupujícímu převodem na bankovní účet, který uvedl.

JE DOBRÉ VĚDĚT

 

 • OKAMŽIKEM PŘEVZETÍ ZBOŽÍ SE STÁVÁ KUPUJÍCÍ VLASTNÍKEM ZBOŽÍ.
 • Jako záruční list slouží faktura, která byla při expedici zboží přiložena k zásilce.
 • Záruka se vztahuje na všechny zjevné i skryté vady zboží, které jsou neslučitelné s funkčností zboží a jeho užitnými vlastnostmi.
 • Zásilka reklamovaného zboží musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace).
 • Ke zboží musí být přiložen doklad o koupi.
 • Prodávají by měl použít balicího papíru nebo kartonu tak, aby během přepravy nemohlo dojít polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů.
 • Zboží se neposílá na dobírku. Takto zaslané zboží nebude prodávajícím převzato.
 • Doporučuje se zboží pojistit.
 • Přeprava reklamovaného zboží je hrazena stranou prodávajícího pouze v případě, že je reklamce prodávajícím uznána.
 • Ihned po obdržení zboží obdrží kupující emailem od prodávajícího reklamační protokol.
 • Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobenými vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
 • Prodávající přijímá z hygienických důvodů k reklamaci pouze zboží řádně vyčištěné.
 • O vyřízení reklamace je kupující informován emailem, SMS či telefonicky.

Registrace, ochrana osobních údajů a zasílání novinek

Potvrzením registrace kupující souhlasí se zasíláním nabídkových emailů v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění. Službu zasílání novinek emailem může kupující kdykoli zrušit na emailové adrese prodávajícího.

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.
Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

 

Podmínky ochrany osobních údajů

Osobní údaje zpracovávám dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů – General Data Protection Regulation, dále jen GDPR nebo Nařízení) a dle příslušných právních předpisů České republiky.

Správce osobních údajů

Petr Horna, Puškinova 8, 796 01  Prostějov, IČO: 49431625, DIČ: CZ750218/4459.

Osobní údaje a účel jejich zpracování

Zpracovávám osobní údaje fyzických osob, které mi je dobrovolně poskytli – jména a příjmení, poštovní adresy, telefonní čísla, e-maily, příp. další.

Pokud mi fyzická osoba poskytne dobrovolně své osobní údaje, zejména při registraci (zřízení účtu) v mém e-shopu, při objednávce, při přihlášce na akci, kterou pořádám, nebo které jsem partnerem, při potvrzení, že chce dostávat novinky, nebo jiným způsobem, pak tyto osobní údaje zpracovávám jen pro legitimní účely, a to po dobu nejdéle 10 let.

Osobní údaje zpracovávám pro účely plnění svých právních povinností, pro účely své obchodní činnosti (zejména vyřizování objednávek a plnění smluvních závazků) a pro účely marketingové. Marketingové účely zahrnují:

 • Využívání souborů cookies a s nimi pojenou cílenou reklamu a marketingové průzkumy – při první návštěvě mých stránek upozorňuji na používání souborů cookies a na skutečnost, že využíváním mých webových stránek dává osoba s užíváním cookies souhlas, využívání souborů cookies přitom může každá osoba odmítnout, blokovat nebo vymazat, a to ve svém prohlížeči.
 • Zasílání obchodních sdělení (zejména zasílání newsletterů, zpráv o novinkách, recenzích, akcích apod.) na základě souhlasu osoby.

Marketingové účely se vztahují na činnosti, pořádané akce, služby a produkty poskytované Petrem Hornou a dále poskytované jinými subjekty, pokud je Petr Horna jejich partnerem.
Aktivním užíváním sociálních sítí ve vztahu k mé společnosti a k akcím, které pořádám nebo kterých jsem partnerem, uživatel souhlasí se zpracováním jeho osobních dat pro marketingové účely na sociálních sítích.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a právo odvolat souhlas

Pokud fyzická osoba projeví zájem o zasílání obchodních sdělení, ať již souhlasem v listinné podobě nebo potvrzením, že chce dostávat novinky/newsletter na mých webových stránkách, udílí mi tím souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení.

Souhlas se zpracováním osobních údajů může fyzická osoba kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu lze provést odhlášením odběru novinek mailem nebo telefonicky.

Příjemci osobních údajů

Osobní údaje poskytuji výhradně těm subjektům, které s ohledem na daný účel zpracování osobních údajů s nimi přicházejí do styku, a to pouze v nezbytně nutném rozsahu a pouze pro daný účel zpracování. Osobní údaje tak poskytuji správcům svých informačních systémů vč. webových stránek a e-shopu, smluvním přepravcům (pro účely doručení zásilky se zbožím), svým partnerům na společných akcích, smluvním dodavatelům služeb (zpracování účetnictví apod.).

Vaše práva

Ohledně svých osobních údajů máte vůči mně tato práva:

 • na přístup ke svým osobním údajům (zejména zda a jaké Vaše údaje zpracovávám)
 • na opravu svých osobních údajů
 • na výmaz svých osobních údajů (není-li to v rozporu s jiným oprávněným zájmem)
 • na námitku proti zpracování
 • na omezení zpracování
 • na přenositelnost údajů
 • na podání stížnosti u dozorového úřadu (v České republice je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz).

Svá práva můžete vůči mně uplatnit listovním psaním na mou adresu, telefonicky nebo e-mailem.